017 திருஇடும்பாவனம் – நட்டபாடை

திருஇடும்பாவனம் – நட்டபாடை 174 மனம் ஆர்தரு மடவாரொடு மகிழ் மைந்தர்கள் மலர் தூய்,தனம் ஆர்தரு, சங்கக் கடல் வங்கத்திரள் உந்தி,சினம் ஆர்தரு திறல் வாள் எயிற்று அரக்கன் மிகு, குன்றில்இன மா தவர் இறைவர்க்கு இடம் இடும்பாவனம் இதுவே. பொ-ரை: மனத்தால் விரும்பப் பெற்ற மனைவியரோடு மகிழ்ச்சிமிக்க இளைஞர்களால் மலர்தூவி வழிபட்டுச் செல்வம் பெறுதற்குரியதாய் விளங்குவதும், சங்குகளை உடைய கடலில் உள்ள கப்பல்களை அலைகள் உந்தி வந்து சேர்ப்பிப்பதும் ஆகிய இடும்பாவனம், சினம் மிக்க வலிய …

017 திருஇடும்பாவனம் – நட்டபாடை Read More »