019 திருக்கழுமலம் – (திருவிராகம்) நட்டபாடை

திருக்கழுமலம் – (திருவிராகம்) நட்டபாடை 195 பிறை அணி படர் சடை முடி இடைப் பெருகிய புனல்உடையவன்; நிறைஇறை அணி வளை, இணை முலையவள், இணைவனது எழில்உடை இட வகைகறை அணி பொழில் நிறை வயல் அணி கழுமலம் அமர்கனல் உருவினன்;நறை அணி மலர் நறுவிரை புல்கு நலம் மலி கழல் தொழல்மருவுமே! பொ-ரை: பிறை அணிந்த விரிந்த சடைமுடியின்கண் பெருகிவந்த கங்கையை உடைய இறைவனும், முன்கையில் அழகிய வளையலை அணிந்த உமையம்மையின் இரண்டு தனபாரங்களோடு இணைபவனும், …

019 திருக்கழுமலம் – (திருவிராகம்) நட்டபாடை Read More »