022 திருமறைக்காடு – திருவிராகம் நட்டபாடை

திருமறைக்காடு – திருவிராகம் நட்டபாடை 228 சிலை தனை நடு இடை நிறுவி, ஒரு சினம் மலி அரவு அதுகொடு, திவிதலம் மலி சுரர் அசுரர்கள், ஒலி சலசல கடல் கடைவுழி, மிகுகொலை மலி விடம் எழ, அவர் உடல் குலை தர, அதுநுகர்பவன்-எழில்மலை மலி மதில் புடை தழுவிய மறைவனம் அமர் தரு பரமனே. பொ-ரை: மந்தரமலையை மத்தாக நடுவே நிறுத்தி, சினம் மிக்க ஒப்பற்ற வாசுகி என்னும் பாம்பைக் கயிறாகக் கொண்டு, விண்ணுலகில் வாழும் …

022 திருமறைக்காடு – திருவிராகம் நட்டபாடை Read More »