006 திருமருகலும், திருச்செங்காட்டங்குடியும் – நட்டபாடை

திருமருகலும், திருச்செங்காட்டங்குடியும் – நட்டபாடை 55 அங்கமும் வேதமும் ஓதும் நாவர் அந்தணர் நாளும் அடி பரவ,மங்குல்மதி தவழ் மாட வீதி மருகல் நிலாவிய மைந்த! சொல்லாய்செங்கயல் ஆர் புனல் செல்வம் மல்கு சீர் கொள் செங்காட்டங்குடிஅதனுள்கங்குல் விளங்கு எரி ஏந்தி ஆடும் கணபதியீச்சுரம் காமுறவே? பொ-ரை: நான்கு வேதங்களையும் ஆறு அங்கங்களையும் ஓதும் நாவினராகிய அந்தணர்கள் நாள்தோறும் தன் திருவடிகளை வணங்க, வானமண்டலத்திலுள்ள சந்திரன் தவழ்ந்து செல்லுதற்கு இடமாய் உயர்ந்து விளங்கும் மாடவீதிகளை உடைய திருமருகலில் …

006 திருமருகலும், திருச்செங்காட்டங்குடியும் – நட்டபாடை Read More »