004 திருப்புகலியும், திருவீழிமிழலையும் – நட்டபாடை

திருப்புகலியும், திருவீழிமிழலையும் – நட்டபாடை 34 மைம் மரு பூங்குழல் கற்றை துற்ற, வாள்நுதல் மான்விழிமங்கையோடும்,பொய்ம் மொழியா மறையோர்கள் ஏத்த, புகலி நிலாவியபுண்ணியனே!எம் இறையே! இமையாத முக்கண் ஈச! என் நேச! இது என்கொலசொல்லாய்மெய்ம்மொழி நால்மறையோர் மிழலை விண் இழி கோயில்விரும்பியதே? பொ-ரை: கற்றையாகச் செறிந்து கருமை மருவி வளர்ந்த அழகிய கூந்தலையும், ஒளி சேர்ந்த நுதலையும், மான் விழி போன்ற விழியையும் உடைய உமையம்மையோடு, பொய் பேசாத அந்தணர்கள் ஏத்தப் புகலியில் விளங்கும் புண்ணியம் திரண்டனைய …

004 திருப்புகலியும், திருவீழிமிழலையும் – நட்டபாடை Read More »