002 திருப்புகலூர் – நட்டபாடை

திருப்புகலூர் – நட்டபாடை 12 குறி கலந்த இசை பாடலினான், நசையால், இவ் உலகு எல்லாம்நெறி கலந்தது ஒரு நீர்மையனாய், எருது ஏறி, பலி பேணி,முறி கலந்தது ஒரு தோல் அரைமேல் உடையான் இடம் மொய்ம் மலரின்பொறி கலந்த பொழில் சூழ்ந்து, அயலே புயல் ஆரும் புகலூரே. பொ-ரை: சுரத்தானங்களைக் குறிக்கும் இசையமைதியோடு கூடிய பாடல்களைப் பாடுபவன். உயிர்கள் மீது கொண்ட பெருவிருப்பால் இவ்வுலகம் முழுவதும் வாழும் அவ்வுயிர்கள் தம்மை உணரும் நெறிகளை வகுத்து அவற்றுள் கலந்து …

002 திருப்புகலூர் – நட்டபாடை Read More »