003 திருவலிதாயம் – நட்டபாடை

திருவலிதாயம் – நட்டபாடை 23 பத்தரோடு பலரும் பொலிய மலர் அங்கைப் புனல் தூவி,ஒத்த சொல்லி, உலகத்தவர் தாம் தொழுது ஏத்த, உயர் சென்னிமத்தம் வைத்த பெருமான் பிரியாது உறைகின்ற வலி தாயம்,சித்தம் வைத்த அடியார் அவர்மேல் அடையா, மற்று இடர், நோயே. பொ-ரை: வலிதாயம் சித்தம் வைத்த அடியார்களை இடர் நோய் அடையா என வினை முடிபு கொள்க. சிவனடியார்கள், விளங்குகின்ற அழகிய மலர்களை அகங் கையில் ஏந்தி மந்திரத்தோடு நீர் வார்த்துப் பூசிக்க அவர்களோடு …

003 திருவலிதாயம் – நட்டபாடை Read More »